รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
ที่ได้รับอนุมัติการจดทะเบียน

ลำดับที่
ชื่อ
ที่ตั้ง
ว/ด/ป
อนุมัติ
1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ผลิตสารชีวภาพช้างข้าม 67 หมู่ 4 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
29/11/2548
2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาหงุ่น 41/4 หมู่ 6 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 092275700
29/11/2548
3 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรทำสวนนายายอาม 40 หมู่ 3 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 039376213
29/11/2548
4 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วงน้ำเค็ม 44/2 หมู่ 8 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 092531997
14/12/2548
5 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพัฒนาอำเภอนายายอาม 44/4 หมู่ 3 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 039365236
24/03/2549
6 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวังใหม่ 131/1 หมู่ 6 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 071349913
22/08/2549
7 วิสาหกิจชุมชนบุญเหลือ2550 25/3 หมู่ 5 ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0890801393
15/02/2550
8 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงบ้านช้างข้าม 1/15 หมู่ 8 ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0860377930
21/04/2551
9 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านวังหิน 10 หมู่ 6 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 039437145
23/05/2551
10 วิสาหกิจชุมชนบ้านหินกอง 9 หมู่ 9 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์
30/04/2552
11 วิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มหมู่บ้านทรัพย์เจริญ(หมู่ 9) 199 หมู่ 9 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0852798454
19/08/2552
12 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มชันโรงตำบลกระแจะ 8/1 หมู่ 7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0817915849
14/05/2553
13 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนามไชย(หนองหงส์) 14/1 หมู่ 1 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0818648128
22/03/2554
14 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน (บ้านกระแจะ) 11 หมู่ 9 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 0861101761
15/09/2554
15 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวเกษตรกรชุมชนบ้านสนามไชย 20 หมู่ 5 ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
โทรศัพท์ 087-1351359
24/01/2557
16 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านเนินธงชัย 10/1 หมู่ 2 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 081-6830253 24/01/2557
17 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทะเลคุ้งวิมาน 44/6 หมู่ 6 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทรศัพท์ 089-9384251 05/04/2558


เข้าสู่ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE)