เกษตรกรต้องมีสมุดทะเบียนเกษตรกร/ข้อมูลครัวเรือนครบถ้วน/ข้อมูลกิจกรรมทางการเกษตรเป็นปัจจุบัน

 เกษตรกรผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก สามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลง
ของตนเองได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่และเกษตรกรทั่วไป ร่วมงาน Durian to Go by สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก "พัฒนาทุเรียนไทย
ก้าวไกลสู่สากล" ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ อาคารขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
ขอเชิญสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข โดยสามารถสมัครออนไลน์ตาม QR Code
Google hotmail G-Mail
 
สูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปมังคุด
  
 
     
     

 

free hit counter