ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน กันยายน 2562
 
ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน ตุลาคม 2562
       
ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน ธันวาคม 2562
   
ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน มกราคม 2563
         
ข่าวเตือนการระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563