เลขที่ 193   หมู่ 12   ตำบลนายายอาม
อำเภอนายายอาม   จังหวัดจันทบุรี   22160
โทรศัพท์สำนักงาน & แฟกซ์ 039-491081nayaiam27@hotmail.com
 cht_nayai-am@doae.go.th

 

แผนที่ตั้งสำนักงาน