ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557 เรื่อง "ม็อคคาร่า" ลูกผสม 3 สายเลือด กล้วยไม้
ส่งออกราคาดีไม่มีตก
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 เรื่อง มะเขือจานขาวและมะเขือไข่เต่า ผักสีขาว
มากคุณประโยชน์
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกระบี่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2557 เรื่อง มะเขือจานม่วง ผักกระถางไร้ดิน
ต้านมะเร็ง
แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะโรงเรียนทราบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะเปิดรับซื้อผลผลิตเงาะโรงเรียนจากเกษตรกร
เพื่อช่วยเหลือราคาผลผลิตต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ในวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แยกคลองทราย อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ขอเชิญผู้ที่มีความสามารถกรีดยางพาราร่วมสมัครแข่งขันกรีดยางพาราในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2557 โดยเปิดรับตั้งแต่เวลา
08.00 - 11.00 น. ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ++ดูรายละเอียดเพิ่มเติม++
ขอเชิญเกษตรกรและบุคคลทั่วไปร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเทิดพระเกียรติ ระดับประเทศ ปี 2557 ระหว่างวันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2557 ณ ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
โดยมีกิจกรรมและการให้บริการทางภาครัฐ สอบถามเพิ่มเติม 039-322180 ต่อ 16
มูลนิธิข้าวไทย ขอเชิญร่วมโครงการคัดเลือกครอบครัวชาวนาตัวอย่าง ชิงโล่พระราชทานและเงินสด 100,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9 พฤษภาคม - 5 ธันวาคม 2557 ส่งใบสมัครได้ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. ทุกสาขาในจังหวัดของผู้สมัคร ++ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.thairice.org ++ หรือโทรศัพท์ 02-9427620 , 02-9427626
แจ้งประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การดำเนินการรองรับแรงงานกัมพูชากลับเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย โดยจังหวัดจันทบุรีได้จัดตั้งศูนย์ประสาน ในอำเภอโป่งน้ำร้อน
2 ศูนย์ คือ ศูนย์ที่ 1 ณ ด่านบ้านแหลม และศูนย์ที่ 2 ณ ด่านบ้านผักกาด เพื่อออกเอกสารหลักฐาน ให้แรงงานกัมพูชาในการเดินทางกลับเข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง
โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นระยะเวลา 60 วัน ++คลิกดูรายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557+++