ตำบล

พื้นที่ทั้งหมด
(ไร่)
พื้นที่การเกษตร
(ไร่)
พื้นที่ปลูกพืช
(ไร่)
พื้นที่ประมง
(ไร่)
พื้นที่เลี้ยงสัตว์
(ไร่)

อื่นๆ
(ไร่)

นายายอาม
49,377
37,457
23,701
1,530
25
7,790
วังโตนด
17,682
13,112
12,559
109
164
390
กระแจะ
23,187
18,176
15,311
1,130
698
1,350
สนามไชย
29,380
21,061
18,181
1,965
0
1,220
ช้างข้าม
23,170
17,319
9,540
8,030
0
980
วังใหม่
44,715
32,105
30,560
120
40
1,630
รวม
187,511
139,230
109,852
12,884
927
13,360