ตำบล

พื้นที่ปลูกไม้ผล
ไม้ยืนต้น (ไร่)
พื้นที่ปลูกข้าว
(ไร่)
พื้นที่ปลูกพืชไร่
(ไร่)
พื้นที่ปลูกไม้ดอก
ไม้ประดับ (ไร่)

พื้นที่ปลูกผัก
(ไร่)

นายายอาม
23,306
80
250
15
50
วังโตนด
11,797
565
0
10
187
กระแจะ
14,437
615
134
0
125
สนามไชย
16,736
1,220
140
0
85
ช้างข้าม
9,145
225
150
0
20
วังใหม่
29,795
190
380
0
195
รวม
105,216
2,895
1,054
25
662