นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7 สี รายการสารคดีเกษตร เรื่องการส่งเสริมการผลิตพริกไทยและกล้วยไข่ ในพื้นที่อำเภอนายายอาม ณ สวนนายยุทธยงค์ พาที เกษตรกร ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอามปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและรับสมัครเกษตรกรที่ต้องการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ปี 2558 (ครั้งที่ 2) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จัดงาน Flied day ระหว่างวันที่ 22 -23 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการเกษตร หมู่ 9 ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
นางสาวเมธินี ชาญพนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามจุดเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 2 ราย ตาม โครงการ
สนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม
นางสาวเมธินี ชาญพนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภาคตะวันออก ปี 2558จัดโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายสาโรจน์ ซ่อนกลิ่น,นายโชคชัย ศิริคำ และน.ส.เมธินี ชาญพนา เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันที่ 28 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 น.ส.เมธินี ชาญพนา เข้าพื้นที่ตรวจติดตามแปลง GAP รายเดี่ยว (เมืองเกษตรสีเขียว) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 6ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
วันนี้ 23 มิถุนายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม จัดสัมมนาแนวทางการผลิตไม้ผลสู่มาตรฐานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ ่ MRCF ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 40 รายณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรนำผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้
ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอนายายอาม เข้าร่วมประกวด จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ วุ้นมังคุด(น้ำหมัก) ทอฟฟี่ดับเบิ้ลทุเรียนและ
ทอฟฟี่ทุเรียนถั่ว ณ บริเวณโซน Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 นายนิพนธ์ สร้อยทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม ร่วมงาน"ของดีเมืองจันท์ วันผลไม้
สีสันตะวันออก" และนำผลไม้ของเกษตรกรอำเภอนายายอามร่วมส่งเข้าประกวด และได้รับมอบหมายขึ้นทะเบียนผลไม้ ประเภท มังคุดผิวมัน
และผิวลายจากเกษตรกรที่นำมาร่วมประกวด ณ บริเวณโซน Z องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
นางสาวเมธินี ชาญพนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมทัศนศึกษาดูงานระบบการผลิตและการตลาดไม้ผล ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน
2558 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ เพิ่มทักษะด้านระบบการผลิต การตลาดไม้ผล
ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุรภาพสินค้าเกษตรสุ่มาตรฐาน(ไม้ผล)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด
จากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ในงานวันข้าราชการพลเรือน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 30 -31 มีนาคม 2558 นายโชคชัย ศิริคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวเมธินี ชาญพนา นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ ร่วมอบรมเพิ่มประสิทธิภาพนักวิชาการ ปี 2558 ด้านการผลิตตามให้คำปรึกษาและประเมินแปลงเบื้องต้น GAP
และเกษตรอินทรีย์ โครงการเมืองเกษตรสีเขียว ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรจังหวัดจันทบุรี พร้อมออกพื้นที่ตรวจแปลงในครั้งนี้ด้วย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอามร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดจันทบุรีจัดอบรมการวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกรและจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกรสู่ SMART FARMER รายบุคคลตามโครงการ
พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 18 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนายายอาม
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบป้าย"ผู้ว่าพาชิม" ให้กับร้านครัวริมคลอง 2 (บ้านเกษตร)
ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการเลือกสรรว่าร้านนี้สะอาด อร่อย โดยมีเรือโทศตวรรษ อนันตกูล นายอำเภอนายายอาม
พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอามให้การต้อนรับ
นายนิพนธ์ สร้อยทอง เกษตรอำเภอนายายอาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลาการ เข้าติดตามงานให้คำแนะนำ
การทำงานอย่างมีความสุข เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา