ครัวเรือนเกษตรกร อำเภอนายายอาม

ตำบล
ครัวเรือนทั้งหมด
ครัวเรือนเกษตรกร
ครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน
ตำบลนายายอาม
4,262
858
76
ตำบลวังโตนด
1,224
1,136
0
ตำบลกระแจะ
1,218
864
74
ตำบลสนามไชย
1,276
1,087
0
ตำบลช้างข้าม
1,184
731
57
ตำบลวังใหม่
1,888
927
0
รวม
10,052
5,603
207

ครัวเรือนเกษตรกรระดับตำบล(รายหมู่)
คลิกตามชื่อตำบล